Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met Opdrachtgevers 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. The Referral Company (Nederland) eenmanszaak, gevestigd te ‘t Harde. b. Interim Referral Consultant, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door The Referral Company wordt voorgedragen om een bepaald project uit te (doen) voeren binnen de onderneming van de Opdrachtgever. c. Opdrachtgever, de genoemde partij binnen wiens onderneming de Interim Referral Consultant een project zal (doen) uitvoeren. d. Opdracht, de overeenkomst tussen The Referral Company en de Opdrachtgever waarbij de Interim Referral Consultant een project uitvoert binnen de onderneming van de Opdrachtgever. e. Overeenkomst, de overeenkomst waarbij de Interim Referral Consultant zich verbindt bepaalde diensten te verrichten ten behoeve van het (doen) uitvoeren van de Opdracht bij de Opdrachtgever. f. Project, de bij de Opdrachtgever door de Interim Referral Consultant te verrichten werkzaamheden. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomst tussen The Referral Company en de Opdrachtgever. 2.2 Deze Algemene Voorwaarden hebben 1 juni 2018 als ingangsdatum. 2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door Heleen Stoevelaar van The Referral Company schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 3. Aansprakelijkheid 3.1 The Referral Company is niet gehouden tot vergoeding van enige materiële of immateriële schade, geleden door de Interim Referral Consultant tijdens of als gevolg van ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 3.2 The Referral Company is niet aansprakelijk voor schade en verliezen die de Interim Referral Consultant mocht veroorzaken aan de Opdrachtgever of derden. 4. Vergoeding en betaling Ter zake van het uit hoofde van de Overeenkomst door de Interim Referral Consultant uitgevoerde Project, zal de Opdrachtgever aan The Referral Company een management vergoeding verschuldigd zijn, waarvan de hoogte in de Overeenkomst zal zijn overeengekomen. Facturatie maandelijks achteraf op basis van een overzicht met gespecificeerde uren op de eerste van de opvolgende maand. 4.1 Reis- en verblijfkosten en andere kosten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden zijn niet in de vergoeding begrepen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 4.2 The Referral Company behoudt zich het recht voor de vergoeding als bedoeld onder 4.0 aan te passen bij wijziging van de Overeenkomst en/of van het krachtens de Overeenkomst uitte voeren Project. Zij zal deze wijzigingen van tevoren aan de Opdrachtgever mededelen. 4.3 De Interim Referral Consultant zal gedurende de Overeenkomst een tijdverantwoordingsformulier bijhouden, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor het verleende Interim management. Het tijdverantwoordingsformulier zal door de Interim Referral Consultant beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtgever als bijlage bij de factuur. 4.4 Betaling van de door de Interim Referral Consultant verrichte werkzaamheden zal aan The Referral Company geschieden. Hiertoe factureert The Referral Company maandelijks op basis van het aantal werkelijk gewerkte dagen/uren. The Referral Company hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. 4.5 The Referral Company verplicht zich jegens Opdrachtgever zorg te dragen voor regelmatige en juiste afdracht van loonbelasting en sociale premies aan de fiscus. 5. Duur en beëindiging 5.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, behoudens het hierna voor opzegging bepaalde. Verlenging van de Overeenkomst is mogelijk, in welk geval de Overeenkomst in beginsel wordt voortgezet onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 5.2 In afwijking van het in lid 1 van dit artikel 5 bepaalde, kan The Referral Company de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen in de volgende gevallen: a) Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; b) Indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; c) Indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd; d) Indien de Interim Recruitment Consultant overlijdt; e) Indien de conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op aan de Opdrachtgever toebehorende roerende of onroerende zaken; f) Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met de wet; g) Indien de Opdrachtgever enige bepaling uit de Overeenkomst niet nakomt; 5.3 The Referral Company heeft het recht eventueel door haar geleden en te lijden schade ten gevolge van de beëindiging van de Overeenkomst op de Opdrachtgever te verhalen. 6. Verhindering In geval van verhindering, ziekte of ongeval van de Interim Referral Consultant zal deze de Opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen. 7. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter 7.1 Op de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. 7.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden zullen, indien deze behoren tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank, gebracht worden voor de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.